Sme špecialisti na nepeňažné aktíva, sprostredkovávame finančné know-how a vyvíjame konkrétne stratégie orientované na budúcnosť. Týmto spôsobom vám ukazujeme trvalo udržateľné hodnoty na ceste k vlastnej finančnej nezávislosti.

nechávame ožívať
vaše vízie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Informačná povinnosť

V týchto informáciách o ochrane osobných údajov sú uvedené najdôležitejšie aspekty spracovania dát v rámci našich webových stránok a v rámci našej obchodnej činnosti.

Sme si vedomí významu ochrany osobných údajov a kladieme veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Spracovanie osobných údajov našimi samostatne pôsobiacimi poradcami Vion prebieha teda v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a zabezpečeniu dát. Samozrejme realizujeme tiež všetky potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich práv a slobôd, ktoré následne pravidelne kontrolujeme a preverujeme.

Keďže sú pre nás zásady férového a transparentného spracovania ale aj informačná povinnosť podľa nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) samozrejmosťou, nájdete v tomto dokumente informácie o spôsoboch použitia a prenosu osobných údajov a súčasne o tom, ako môžete uplatniť svoje práva.

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Osobnými údajmi môžu byť všetky informácie, ktoré sú alebo môžu byť spojené s konkrétnou osobou, ako je napríklad jej meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

Vaše práva

V princípe máte nasledujúce práva:

  • právo na informácie o vašich osobných údajoch
  • právo na opravu alebo vymazanie vašich dát, ak sú chybné popr. nepotrebné pre obchodný vzťah
  • právo vzniesť námietky proti spracovaniu, ak neprebieha v súlade so zákonnými povinnosťami
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo na odvolanie udeleného súhlasu

Ak si myslíte, že spracovanie vašich dát neprebieha v súlade s právom na ochranu osobných údajov alebo sú nejakým spôsobom poškodzované vaše nároky na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, jeho webové stránky sú http://www.dataprotection.gov.sk/.

Kontakt s nami

Pokiaľ s nami nadviažete kontakt prostredníctvom formulára na webe alebo prostredníctvom e-mailu, budeme – bez ohľadu na špecifické zákonné povinnosti archivácie ako je napr. Zákon o rovnakom zaobchádzaní s uchádzačmi – vaše uvedené dáta u nás uchovávať šesť mesiacov za účelom spracovania dopytu a pre prípad následných dotazov. Tieto dáta nebudeme poskytovať ďalej bez vášho súhlasu.

Automatické ukladanie dát

Ak navštívite náš web, uloží náš webový server automaticky dáta ako IP adresu vášho počítača, adresy navštívených podstránok, detaily k vášmu … a dátum a čas. My tieto dáta nevyužívame a spravidla ich neposkytujeme ďalej, nemôžeme však vylúčiť, že v prípade nezákonného správania sa na ne nebude poskytnutý náhľad.

Osobné údaje využívame pre komunikáciu iba s návštevníkmi webu, ktorí si kontakt výslovne želajú a pre vybavovanie služieb ponúkaných na týchto webových stránkach. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme ďalej, nemôžeme však vylúčiť, že v prípade nezákonného správania sa na ne nebude poskytnutý náhľad.

Ukladanie dát v  zmluvnom prípade

Spracovanie dát, ktoré nám a samostatným poradcom vionu poskytnete pri nadväzovaní kontaktov, slúži výslovne umožneniu a naplneniu zmluvy ako aj splneniu právnych povinností.

Spracovávajú sa pritom iba dáta nutné pre dokumentáciu, všetky ostatné dáta sa vymazávajú. Všetky osobné údaje sa mažú po ukončeniu obchodného vzťahu po uplynutiu archivačnej povinnosti v danom štáte (7 rokov).

Zvláštny prípad poradenstva založeného na IT

V prípade poradenstva založeného výhradne na IT cez bankový portál zastrešujúcej organizácie samostatne pôsobiacich poradcov vionu sa vaše údaje analyzujú z hľadiska možnej únosnosti prijať straty, rizikového profilu, vedomostí a preferencií, na základe toho je pre vás následne možné nájsť vhodné portfólio správy majetku (automatizované nájdenie rozhodnutia vrátane profilácie). Keďže sa rozhodnutie robí iba na základe vami uvedených údajov, obmedzuje sa možnosť voľby len na preddefinované portfólia.

Zaistení pri poskytovaní dát tretím stranám

Aby sme čo najlepšie mohli napĺňať naše zmluvné povinnosti, ktoré voči vám máme, prebieha priebežne údržba našich technických služieb respektíve ich vylepšovanie. Na tento účel musia mať naši zmluvní poskytovatelia IT služieb prístup k našim systémom, v ktorých sú začlenené aj vaše dáta. Títo poskytovatelia služieb dodržiavajú všetky opatrenia na ochranu osobných údajov.

Cookies

Náš web používa takzvané Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Nespôsobujú žiadne škody. My Cookies využívame pre užívateľsky prívetivé koncipovania ponúk. Niektoré Cookies zostávajú uložené na vašom počítači do doby, než ich vymažete. Cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej opätovnej návšteve.

Ak si toto nebudete priať, môžete váš prehliadač nastaviť tak, že vás o používaní Cookies bude informovať a vy ich ukladanie budete v jednotlivých prípadoch povoľovať.

Pri deaktivácii Cookies môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google Analytics

Pre štatistické vyhodnotenie údajov o návštevách nášho webu používame Google Analytics firmy Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics pritom používa cielené Cookies.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pseudonymizácia

V zmysle GDPR je naším cieľom zlepšenie našej ponuky a našej webovej prezentácie. Keďže sme si vedomí nutnosti ochrany privátnej sféry našich užívateľov, podliehajú používateľské dáta pseudonymizácii. Spracúvanie dát prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 rakúskeho telekomunikačného zákona, ako aj čl. 6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ods. 1 písm. a (Súhlas) a / alebo f (oprávnený záujem).

Deaktivácia vložených dát Google Analytics

Pomocou ďalších nástrojov prehliadača môžu návštevníci webu deaktivovať JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) a zabrániť tomu, aby Google Analytics používal ich dáta.

Ukladaniu dát do Googlu vygenerovaných cez Cookies a zameraných na vaše používanie webových stránok ako aj spracovaniu týchto dát Googlom sa dá zabrániť tým, že si pod nasledujúcim odkazom stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatok k spracovaniu osobných údajov Google Analytics

So spoločnosťou Google sme uzavreli priamu klientsku dohodu o používaní Google Analytics tým, že sme v Google Analytics akceptovali „Dodatok o spracovaní dát“.

Viac o Dodatku o spracovaní dát v službe Google Analytics nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad.

Anonymizácia IP Google Analytics

Na tomto webe sme implementovali anonymizáciu IP adries od Google Analytics. Túto funkciu vyvinul Google pre to, aby webové stránky mohli dodržiavať platné ustanovenia ochrany osobných údajov a odporúčania úradov pre ochranu osobných údajov, ak tieto zakážu ukladanie úplnej IP adresy. K anonymizácii resp. maskovaniu IP dôjde ihneď potom, ako IP adresy dorazí do Google Analytics siete pre vkladanie dát, teda ešte predtým, než dôjde k ich uloženiu alebo spracovaniu.

Viac informácií k anonymizácii IP nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Správy k demografii používateľov a ich záujmom Google Analytics

V Google Analytics sme spustili funkcie pre tvorbu remarketingových správ. Správy k demografii používateľov a ich záujmom obsahujú údaje k veku, pohlaviu a záujmom. Môžeme si tak urobiť lepší obrázok o našich užívateľoch, bez toho aby sme dokázali priradiť tieto dáta jednotlivým osobám. Viac informácií o remarketingových funkciách nájdete na  https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Používanie aktivít a informácií vášho účtu Google môžete zrušiť prostredníctvom checkboxu v „Nastavenie reklám“ na https://adssettings.google.com/authenticated.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Fonty Google

Na tomto webe používame fonty Google spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používanie fontov Google sa uskutočňuje bez autentizácie a do Google Fonts API sa neposielajú žiadne Cookies. Ak máte účet u Google, neposkytujú sa pri používaní fontov Google žiadne z dát vášho účtu. Google však zaznamenáva používanie CSS a používaných fontov a tieto dáta ukladá. Viac k tomu a ďalším otázkam nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq.

Ktoré dáta Google zaznamenáva a na čo sa tieto používajú, sa môžete dočítať na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Facebook

Na tomto webe používame funkcie Facebooku, siete sociálneho médiá spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko. Ktoré funkcie (sociálne pluginy) Facebook poskytuje, sa môžete dočítať na https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .  Návštevou nášho webu môžu byť informácie poskytnuté Facebooku. Ak máte na Facebooku účet, môže Facebook tieto dáta priradiť vášmu osobnému účtu. Ak si toto neželáte, odhláste sa prosím z Facebooku. Smernice pre ochranu osobných údajov, ktoré informácie Facebook zhromažďuje a ako ich následne používa, nájdete na https://www.facebook.com/policy.php.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Facebook Pixel

Náš web používa Facebook Pixel spoločnosti Facebook, sieti sociálneho médiá spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko. Kód implementovaný na tomto webe môže vyhodnocovať správanie návštevníkov, ktorí sa na neho dostali prostredníctvom reklám na Facebooku. Tieto dáta je možné využívať pre vylepšenie reklamy na Facebooku a tieto dáta Facebook zaznamenáva a ukladá. Na zaznamenané dáta máme náhľad a môžeme ich využívať len v prípade a v rámci spustenia našej reklamy. Implementovaním kódu Facebook Pixel sa posielajú tiež Cookies. Používaním pluginu Facebook Pixel sa Facebooku oznamuje návšteva tohto webu s tým, aby návštevník následne získal náhľad na vhodné reklamy. Ak máte účet na Facebooku a ste prihlásení, priraďuje sa návšteva nášho webu k vášmu používateľskému účtu na Facebooku. Ako sa Facebook Pixel využíva pre reklamné kampane sa dočítate na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete si nastavenia reklám zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ si môžete spravovať vaše preferencie týkajúce sa užívateľsky zameranej online reklamy. Tu môžete naraz deaktivovať alebo aktivovať celý rad poskytovateľov alebo nastaviť parametre pre jednotlivých poskytovateľov.

Viac informácií o smernici Facebooku o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.facebook.com/policy.php.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google AdSense

Na našom webe používame Google AdSense, reklamný systém spoločnosti Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043, USA). Dáta k zobrazovaným reklamám a vaša IP adresa sa pritom posielajú na server do USA, kde dochádza k ich vyhodnoteniu. Cookies v systéme AdSense majú umožniť lepšiu reklamu, tieto Cookies neobsahujú žiadne personalizované dáta. Google AdSense zasiela po každej impresiui, každom kliknutí a každej ďalšej aktivite smerujúcej na server systému AdSense do prehliadača jedno Cookie. Ak prehliadač toto Cookie akceptuje, uloží sa v ňom. Tretie strany môžu v rámci systému AdSense za určitých okolností umiestňovať a načítať Cookies na vašom prehliadači, popr. používať technológiu webových signálov Beacon, umožňujúcu ukladanie dát získaných z reklám umiestnených na webe. Webové signály Beacon sú malé grafiky umožňujúce záznam a analýzu súboru log a používajú sa pre štatistické vyhodnotenia v rámci online marketingu.

Kontaktovať nás môžete na:

datenschutz@vion-invest.com