Vďaka našim dlhodobým a udržateľným investičným stratégiám do nepeňažných aktív sa môžete podieľať na úspechoch ekonomiky a medzinárodných kapitálových trhov.

investovanie do akcií,
etf & investičných fondov.

Finančná nezávislosť na báze individuálnych riešení

fondy & akcie pre vaše portfólio.

Všetky naše koncepcie a stratégie sú navrhnuté na dlhodobý horizont. V sektore cenných papierov sa zameriavame na investície do spoločností vo forme akcií, investičných fondov a ETF. Sme presvedčení, že tieto formy investovania najlepšie zodpovedajú našej koncepcii poradenstva.
Okrem klasického investičného poradenstva ponúkame našim klientom aj sprostredkovanie nástrojov správy aktív . Náš cieľ je jasne deklarovaný: vďaka našim poradenským službám a našej filozofii nepeňažných aktív by mal mať každý možnosť využívať príležitosti, ktoré ponúkajú investičné nástroje, ktoré sú inak dostupné len veľmi bohatým alebo inštitucionálnym klientom.

Ako špecialisti na nepeňažné aktíva sa orientujeme na koncepciu privátneho bankovníctva s výhľadom do budúcnosti. Všetci naši majetkoví poradcovia sú vyškolení investiční poradcovia, ktorí pomáhajú našim klientom pri budovaní, zvyšovaní a ochrane ich majetku.

Individuálne
riešenia privátneho bankovníctva

Podiely v
obchodovaných
spoločnostiach

Potenciálne výnosy
z kurzových ziskov & dividend

Využite efektu priemerných nákladov na základe pravidelného investičného plánu

Profitovanie z
expertíz správcu
aktív

Status
spoluvlastníka
& investora

#dobreporadiť

to je úloha vášho majetkového poradcu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Dohodnite si s nami stretnutie
na bezplatnú úvodnú konzultáciu.

vion-visionary-thinking-blue

sme špecialisti na nepeňažné aktíva

naša filozofia poradenstva.

Súčasný vývoj ukazuje, že takzvané peňažné aktíva, ako sú vkladné knižky a stavebné sporenie, môžu v dôsledku inflácie strácať na hodnote a ich kúpna sila v dôsledku toho klesá.

Jednoducho povedané, znamená to, že peňazí je čoraz menej. V súlade s našou filozofiou sa snažíme týmto výzvam čeliť.

Vybudujte si vaše portfólio
v rámci jednorazovej investície
alebo na báze pravidelného
mesačného investovania.

vion-pfeil-blau-5
Sparplan bei vion

#expertíza

prečo správa aktív?

Investovanie do cenných papierov predstavuje správne nákupné rozhodnutia a rozpoznanie príležitostí. Nie každý súkromný investor, ktorý sa zaujíma o akcie alebo podielové fondy, má potrebné odborné znalosti.

Väčšina ľudí navyše nemá čas zaoberať sa touto témou dlhodobo. Preto ponúkame službu správy majetku..

Práve o tom je správa majetku!

výhody
správy majetku.

vion-banner

podieľať sa na úspechu medzinárodných spoločností

ponuka nášho portfólia.

McDonald's :
Amazon.com :
Apple :
Nike :
SAP :
Alphabet :
Mastercard :
Facebook :
Unilever :
Walt Disney :
Microsoft :
L'Oreal :
Johnson&Johnson :
Henkel :
Colgate-Palmolive :
Fresenius_Medical_Care :
Chcete sa aj vy podieľať na úspechoch týchto spoločností? Máme pre vás tú správnu ponuku!
tcc_ top companies concept

top companies concept_
wealth management.

Takmer všetky spoločnosti, ktoré sú na trhu úspešné už niekoľko desaťročí, spája jedna skutočnosť: hľadisko dlhodobých perspektív a zameranie na ekonomický úspech. Portfóliá konceptov podielov v špičkových spoločnostiach TCC zahŕňajú prierez najväčšími a najúspešnejšími ekonomickými gigantmi. Tento management riadenia a správy aktív Partner Bank otvára dvere a umožňuje vstúpiť do sveta akcií každému investorovi.
Viac informácií:

Podieľanie sa na úspechu spoločností

naša silná sieť v odvetví investičných fondov.

franklin-templeton-investments-logo :
Fidelity :
iShares :
Union_Investment :
Amundi :
Goldman_Sachs :
Allianz :
VanEck :

Od klienta k investorovi

Medzinárodné kapitálové trhy ponúkajú celý rad príležitostí. Od našich odborníkov na nepeňažné aktíva sa dozviete, ktorá z týchto možností najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám.
vion-berater-kontakt

organizácia, ktorá z hľadiska ručenia zastupuje nezávislých poradcov spoločnosti vion

Partner Bank AG

Dôvera.
Istota.
Stabilita.

www.partner-bank.at

Investičné služby:

Komerčný investičný poradca je zmluvne viazaným sprostredkovateľom podľa § 36 WAG 2018 spoločnosti Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz, a preto môže konať výlučne za spoločnosť Partner Bank AG. Zúčtovanie služby cenných papierov a vedenie účtu cenných papierov sa vykonáva v Partner Bank AG. Partner Bank AG zodpovedá za konanie a opomenutie zmluvne viazaného sprostredkovateľa pri poskytovaní služby cenných papierov v mene a na účet banky. Informácie o spoločnosti Partner Bank AG a jej produktoch a službách nájdete na www.partnerbank.at.

Dôležité upozornenie:

Z hľadiska obchodného práva je zmluvne viazaný sprostredkovateľ samostatnou obchodnou spoločnosťou. Nejedná sa o pobočku, kanceláriu ani zastúpenie banky. Sprostredkovateľ nikdy neprijíma finančné prostriedky klienta, a to ani na ďalší prevod do banky alebo klientovi.

právne upozornenie.

V závislosti od osobných okolností môžu požiadavky na služby ďaleko presahovať rámec klasického investičného poradenstva. Nezávislí poradcovia spoločnosti vion považujú správu aktív za vysokokvalitnú a individuálnu službu. O správu finančných prostriedkov klienta sa stará tím odborníkov.

Služby správy aktív zvyčajne využívajú klienti, ktorí majú veľmi vysoký objem potenciálnych investícií. V rámci správy aktív získavajú klienti prístup k veľmi exkluzívnym nástrojom na finančnom trhu – samozrejme, vždy prispôsobeným ich individuálnym potrebám a preferenciám.

Tieto webové stránky sú len marketingovou komunikáciou a sú určené na poskytovanie informácií investorom. Nenahrádzajú komplexné investičné poradenstvo ani informácie o rizikách a nepredstavujú ponuku ani odporúčanie na nákup, predaj alebo držbu investícií do cenných papierov alebo iných produktov.

Takisto ich nemožno chápať ako výzvu na predloženie takejto ponuky. Stránky nezohľadňujú vaše individuálne danosti (napríklad vašu finančnú situáciu a toleranciu voči riziku); je preto možné, že investovanie do cenných papierov pre vás nemusí byť vhodné. Pred rozhodnutím investovať do cenných papierov je preto namieste požiadať o radu profesionálneho investičného poradcu.

Obsah webových stránok nie je určený osobám, ktoré podliehajú jurisdikcii, ktorá zakazuje zverejnenie webových stránok alebo prístup na ne (či už na základe štátnej príslušnosti dotknutej osoby, jej bydliska alebo z iných dôvodov). Osoby, na ktoré sa vzťahujú takéto zákazy, nesmú na tieto webové stránky pristupovať.

Najlepšie možné výsledky sa dajú dosiahnuť len pri správnej rovnováhe príležitostí a rizík. Hodnota a výnos investície do drahých kovov môže stúpať aj klesať, a preto môže za určitých okolností dôjsť k stratám – dokonca až k úplnej strate investovaného kapitálu. Z predchádzajúcej výkonnosti nemožno vyvodiť spoľahlivé závery o budúcej výkonnosti drahého kovu. Pri výpočte výkonnosti sa nezohľadňujú poplatky za emisiu a spätné odkúpenie ani iné externé dane a náklady.

Keďže tieto stránky nezohľadňujú individuálne daňové dôsledky investície, pred upísaním by ste sa mali poradiť s daňovým poradcom. Tento dokument nie je finančnou analýzou, a preto nebol vypracovaný v súlade s požiadavkami finančnej analýzy.

Využite ponúkanú možnosť bezplatnej nezáväznej úvodnej konzultácie.

chcete sa dozvedieť viac?

využite svoju šancu na bezplatnú a nezáväznú konzultáciu vo vašom okolí.

Mám záujem o